Poudarki razpisa šport 2020

Sprejetje Letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) za leta 2020, 2021 in 2022 omogoča izvedbo triletnega odprtega javnega razpisaza izbor izvajalcev LPŠ. 

Osnovno vodilo letnega programa športa na področju športnih programov je izbor izvajalcev in sofinanciranje le tistih dejavnosti, ki so odraz dejanskega izvajanja programov. V obrazce se vpišejo vadbene skupine trenerjev in pripadajoči športniki/vadeči, tako kot dejansko vadba poteka na terenu!

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leta 2020, 2021 in 2021, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leta 2020, 2021 in 2021.

Upravičeni stroški so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti, skladno s predmetom sofinanciranja za posamezno dejavnost. Stroški programov in dejavnosti državnih reprezentanc niso upravičen strošek.

Izvajalec letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je upravičen do sofinanciranja dejavnosti v skupni višini, ki ne presega 70 odstotkov prihodkov društva iz izkaza poslovnega izida iz preteklega leta od leta sofinanciranja (proračunskega leta).

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo celotna vloga zavrnjena in vlagatelj za leta 2020, 2021 in 2022 ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. V kolikor so vlagatelji združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, določilo velja za vse člane konzorcija.

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega prvega zahtevka odobri črpanje dodeljenih sredstev na razpisu.

Izvajalcu se prvi zahtevek lahko odobri v višini največ do višine 30 % od dodeljene višine sredstev po pogodbi brez dokazil o nastalih stroških. Dokazila o nastalih stroških za prvi zahtevek je potrebno priložiti najkasneje do 30.6.2020.

Drugi zahtevek največ v znesku, ki skupaj z zneskom prvega zahtevka ne preseže skupne odobrene višine sredstev po tej pogodbi. Drugi zahtevek lahko izvajalci oddajo, ko v prvi zahtevek priložijo vsa dokazila o nastalih stroških, ki so jih priložili v prvem zahtevku, in so potrjena s strani MOL. Rok za oddajo drugega zahtevka je 30.9.2020. V drugem zahtevku je potrebno priložiti potrdila o nastalih stroških in/ali napoved stroškov, ki bodo nastali do konca tekočega proračunskega leta.

Vsa dokazila o nastalih stroških, ki so bili napovedani v drugem zahtevku in izkazujejo namensko porabo sredstev, je potrebno priložiti najkasneje do 31.10.2020. Izjema so dejavnosti Mestne panožne športne šole in Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.12.2020, ter za dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31.1.2021.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov,  poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL (podpis aneksa) do konca leta 2022. V kolikor so vlagatelji združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, določilo velja za vse člane konzorcija.