Poudarki razpisa šport 2019

Osnovno vodilo letnega programa športa na področju športnih programov je izbor izvajalcev in sofinanciranje le tistih dejavnosti, ki so odraz dejanskega izvajanja programov. V obrazce se vpišejo vadbene skupine trenerjev in pripadajoči športniki/vadeči, tako kot dejansko vadba poteka na terenu!

Upravičeni stroški so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti, skladno s predmetom sofinanciranja za posamezno dejavnost. Stroški programov in dejavnosti državnih reprezentanc niso upravičen strošek.

Izvajalec letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je upravičen do sofinanciranja dejavnosti v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz izkaza poslovnega izida iz leta 2018.

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega prvega zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Ob prvem zahtevku je potrebno oddati delno poročilo za že opravljeno delo in dokazila o plačanih stroških, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2019 do dne prvega zahtevka. Namenska poraba sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji prvega in drugega (zaključnega) zahtevka. V drugem (zaključnem) zahtevku je potrebno oddati poročilo za opravljeno delo in preostala dokazila o plačanih stroških, ki so nastali v obdobju od prvega do drugega zahtevka in izkazujejo namensko in gospodarno porabo sredstev. V drugem (zaključnem) zahtevku dokazil o plačanih stroških, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2019 do dne oddaje prvega zahtevka, ni možno prilagati in se ne štejejo kot upravičeni stroški. Drugi (zaključni) zahtevek je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2020.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg tega vlagatelj ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL za leto 2020. V kolikor so vlagatelji združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, določilo velja za vse člane konzorcija.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOL za leto 2020. V kolikor so vlagatelji združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, določilo velja za vse člane konzorcija.

V vseh dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja vadba športnikov (obrazci 3a, 3b, 3c in 3d), je pogoj, da je le ta aktiven član vlagatelja, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopa v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjuje naslednji pogoj:

-        Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1.1. do 31.12.  – nastop v letu 2018 (2019, v kolikor tekmovanja že potekajo).

-        Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1.9. do 31.8. – nastop v obdobju 1.9. 2018 do dneva oddaje vloge na javni razpis.