Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

Za pomoč pri uporabi aplikacije odprite stran "Uporaba aplikacije", ki jo najdete v nogi strani.

Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije je Google Chrome.

Sporočila
 • ROK ZA ODDAJO 2. ZAHTEVKA
  Datum: 20.09.2021

  Spoštovani.

  Skladno z določili 3. člena Aneksa za leto 2021 k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana od leta 2020 do leta 2022 je skrajni rok za oddajo 2. zahtevkov 30. 9. 2021.

  Obvezna priloga 2. zahtevka so potrdila o nastalih stroških do dne oddaje 2. zahtevka in morebitna napoved stroškov, ki bodo nastali do konca tekočega leta.

  Vsa dokazila o nastalih stroških, ki so bili ali bodo napovedani v drugem zahtevku in izkazujejo namensko porabo sredstev, je potrebno priložiti najkasneje do 15. 12. 2021. Izjema so dejavnosti Mestne panožne športne šole in Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 15. 1. 2022, ter za dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31. 1. 2022.

  V kolikor niste prejemnik sredstev za sofinanciranje dejavnosti Letnega programa športa v MOL za leto 2021, smatrajte to obvestilo kot brezpredmetno.

   

 • VLOGA ZA ZAMENJAVO STROKOVNEGA DELAVCA
  Datum: 15.09.2021

  Skladno s pogodbenimi določili mora vsak izvajalec, v primeru nastopa okoliščin za zamenjavo strokovnega delavca, v roku treh delovnih dni pisno obvestiti pristojni organ, Oddelek za šport Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, in predlagati novega strokovnega delavca. Novi strokovni delavec mora izpolnjevati vse z javnim razpisom določene pogoje in imeti enako ali višjo stopnjo usposobljenosti kot predhodni strokovni delavec oziroma strokovni delavec iz obdobja vrednotenja, torej od prijave na javni razpis v letu 2020. Zamenjavo strokovnega delavca mora v roku treh delovnih dni potrditi pristojni organ, Oddelek za šport Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

  Obveščamo vas, da uvajamo nov način zamenjave strokovnega kadra. Zamenjavo morate izvesti v aplikaciji Izvajanje LPŠ v MOL (razpisisport.ljubljana.si)na obrazcu RQS - Vloga za zamenjavo strokovnega delavca.

  Obrazec RQS najdete poleg obrazcev za oddajo zahtevkov za sofinanciranje programov.

  V obrazcu je potrebno izpolniti vsa z zvezdico označena polja:

  1.PODATKI O PROGRAMU ZAHTEVKA

  * Sprejeti program MOL: izberete na drsnem seznamu

  * Naziv programa (kontrola): vpišete

   2.VODJA DEJAVNOSTI

   * STARI vodja dejavnosti (ki ga ZAMENJUJETE): izberete na drsnem seznamu

  * NOVI vodja dejavnosti: izberete na drsnem seznamu

  V kolikor novi vodja dejavnosti še ni vpisan v bazi strokovnih delavcev »Kadri« je potrebno pred izpolnjevanjem obrazca RQS vpisati novega strokovnega delavca in zanj priložiti ustrezna dokazila (potrdilo o izobrazbi ali usposobljenosti), ustrezno pogodbeno razmerje med izvajalcem in strokovnim delavcem (podpis, veljavnost pogodbe/dogovora...) in ustrezna ostala zahtevana dokazila).

  * Razlogi za zamenjavo: vpišete

  * Datum pričetka zamenjave oz. obdobje zamenjave: vpišete točen datum pričetka dela novega strokovnega delavca

  Potrditev ali zavrnitev zamenjave strokovnega delavca vam bo posredovana po elektronski pošti na kontaktni naslov, ki ste ga navedli v aplikaciji Izvajanje LPŠ v MOL.

   

 • POJASNILO MIZŠ GLEDE PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT
  Datum: 02.09.2021

  Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor v katerem poteka izvajanje športne dejavnosti. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora.

  Za morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo tudi na 041 741 681.

  Bodite dobro in ostanite zdravi.

  Zvijezdan Mikić
  Višji svetovalec / Senior Adviser
  Direktorat za šport / Sport Directorate

  T: 01 400 54 14
  G: 041 741 681
  E: zvijezdan.mikic1@gov.si


 • IZPOLNJEVANJE 2. ZAHTEVKA
  Datum: 01.07.2021

  Spoštovani.

  Drugi zahtevek lahko izvajalci oddajo, ko v prvi zahtevek priložijo vsa dokazila o nastalih stroških v prvem zahtevku in so potrjena s strani MOL.

  V drugem zahtevku je potrebno priložiti potrdila o nastalih stroških in/ali napoved stroškov, ki bodo nastali od dne oddaje 2. zahtevka do konca tekočega leta. V primeru, da so stroški nastali prej, je potrebno priložiti dokazilo o plačilu.

  Napoved stroškov* - pomeni, da v zahtevek (pod točko »5. Dokazila in rekapitulacija dokumentov za sofinanciranje letnih programov«; »Prilagam dokazila za zahtevek: DA«) vpišete račune oz. storitve, katerim boste naknadno predložili dokazila za namensko rabo. V alinejo »Skenirani dokumenti in računi« priložite pdf. ali doc. dokument z obrazložitvijo predvidenih stroškov.

  Vsak račun, predračun napoved vpišete kot nov račun. Napoved stroškov za delo strokovnega kadra razdelite po mesecih. Različnih računov, predračunov in napovedi storitev ne združujte v eno alinejo.

   

  Vsa navodila najdete tudi na obrazcu zahtevka (NAVODILA ZA IZPOLNITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO ZA PROGRAME ŠPORTA ZA LETO 2021)!

  Rok za oddajo 2. zahtevka je 30.9.2021.

   

 • 1. ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2021
  Datum: 16.04.2021

  Spoštovani izvajalci LPŠ MOL v letu 2021.

  Vsem izvajalcem, ki ste prevzeli podpisan aneks k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana od leta 2020 do leta 2022, je omogočena oddaja 1. zahtevka.

  Rok za oddajo 1. zahtevka je 30. 6. 2021.

  V kolikor do navedenega datuma stroški ne bodo nastali, oddate 1. zahtevek z zaprošenimimi 0 €, s čimer vam bo omogočena oddaja 2. zahtevka. 

  Skladno s pogodbenimi določili lahko oddate 1. zahtevek v višini največ do višine 30 % od odobrene višine sredstev brez dokazil o nastalih stroških. Dokazila o nastalih stroških mora priložiti najkasneje do 30. 6. 2021.